Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑΛ 2019-2020

Ανακοινώθηκε η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως περιλαμβάνεται στην υπό δημοσίευση Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ΄ αριθμ. Φ6/151817 /Δ4/30.09.2019 Υπουργική Απόφαση.

Για τα Μαθηματικά η ύλη αναφέρεται στη σελίδα 6 του εγγράφου.

Λήψη αρχείου: Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6/151922/30-09-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Παροράματα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου

Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), δημοσιεύθηκε ένα αρχείο με τίτλο «Παροράματα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου» που αναφέρεται στο ορισμένο ολοκλήρωμα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:

Στο βιβλίο των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, στην υποπαράγραφο «Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος» της παραγράφου 3.4, να διορθωθεί η ισότητα του πρώτου πλαισίου ως εξής:

    \[ \int_{\alpha}^{\beta}} f(x) dx = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \Bigg( \sum_{k=1}^{\nu} f(\xi_k) \Delta x \Bigg) \]

Δηλαδή, τα όρια ολοκλήρωσης είναι αντεστραμμένα στη σωστή σχέση που φαίνεται παραπάνω, σε αντίθεση με τη σχέση του σχολικού βιβλίου.

Λήψη αρχείων: Το με αριθμ. πρωτ. 147042/Δ2/23-09-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  και το συνημμένο Παράρτημα που αφορά τα παροράματα στα Μαθηματικά

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 144039/Δ2/17-09-2019 περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Επισημαίνω τα παρακάτω σημεία:

  • στη σελίδα 5 (Α΄τάξη), αναφέρεται ότι: “Κρίνεται σκόπιμο πριν την διδασκαλία των §1.4 και §1.5 να διατεθούν 3 ώρες για την διδασκαλία των παραγράφων 1.1 και 1.2, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.” Κατόπιν, ακολουθούν προτεινόμενες δραστηριότητες.
  • στη σελίδα 9 (Α΄τάξη) αναφέρεται ότι “Για διδακτικούς λόγους, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα εξασφαλίσουν και οικονομία χρόνου, προτείνεται το 5ο Κεφάλαιο να διδαχθεί αμέσως μετά το 3ο…” στο Α΄μέρος της διδακτέας ύλης.
  • στη σελίδα 55 διατυπώνεται μια άποψη που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για όλες τις τάξεις και καλό είναι να την έχουμε υπόψη: “Η άρση των δυσκολιών των μαθητών είναι μια αργή και δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να προκληθεί μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους σε ένα κατάλληλο διδακτικό περιβάλλον, το οποίο θα τους οδηγεί στις απαραίτητες γνωστικές συγκρούσεις και όχι μόνον μέσα από την παράθεση της ορθής άποψης – γνώσης”.

Λήψη αρχείου: Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 144039/Δ2/17-09-2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 143389/Δ2/16-09-2019 περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Επισημαίνω τα παρακάτω σημεία:

  • στη σελίδα 34 (Άλγεβρα Β’ ΓΕΛ), εισάγεται η διδασκαλία της Στατιστικής από το “Φάκελο Μαθητή/Μαθήτριας Στατιστική” που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ΝΕΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιπλέον, στην ίδια ιστοσελίδα, δημοσιεύθηκαν οι λύσεις των ασκήσεων του νέου Φακέλου Μαθητή/Μαθήτριας Στατιστική και το κείμενο με τον τίτλο “Παροράματα Μαθηματικών” που αναφέρεται σε μια διόρθωση για το θηκόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι με το τελευταίο θέμα ασχοληθήκαμε στην ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ03 των ΓΕΛ στις 6-9-2019 (Σέρρες) και 9-9-2019 (Κιλκίς) και αναρτήθηκε συναφές διδακτικό υλικό (αρχείο GeoGebra, βίντεο για τη δημιουργία γραφημάτων με το συγκεκριμένο παράδειγμα της σελίδας 28).
  • στη σελίδα 35 (Άλγεβρα Β΄ΓΕΛ), αναφέρεται το εξής: “Πριν την έναρξη της διδασκαλίας της ύλης της Β Τάξης ΓΕΛ , προτείνεται να διατεθούν έως 5 διδακτικές ώρες για επανάληψη – ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης της Α΄ Λυκείου από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»”.
  • στη σελίδα 52 (Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ), αναφέρεται ότι στην διδακτέα ύλη της Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ συμπεριλαμβάνεται το 12ο κεφάλαιο “Ευθείες και επίπεδα στο χώρο”. Επισημαίνω στους συναδέλφους την σπουδαιότητα του κεφαλαίου αυτού διότι ασχολείται με τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του χώρου και προτείνω την βέλτιστη αξιοποίησή του στη διδασκαλία.

Λήψη αρχείων: 

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2019-2020

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Θα πρέπει να διαβαστούν και να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό της διδασκαλίας, εκτός από τις οδηγίες ανά παράγραφο, οι γενικές παρατηρήσεις των σελίδων 1-2, για τις οποίες έχω να κάνω τις εξής επισημάνσεις επί συγκεκριμένων σημείων του κειμένου: 

  • το απόσπασμα “την σύνδεση της ανάλυσης με εφαρμογές και προβλήματα που σχετίζονται με την πραγματικότητα” μπορεί να συσχετιστεί με την παρουσίαση του κ . Στράντζαλου, Σύμβουλου Β’ Μαθηματικών του ΙΕΠ, στις 4/7/2019 με θέμα τα προβλήματα και την μοντελοποίηση στα Μαθηματικά της Γ Λυκείου.
  • “Για την εμπλοκή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες μαθηματικής μοντελοποίησης κρίνεται σκόπιμη καταρχάς η αξιοποίηση προβλημάτων από το υπάρχον διδακτικό υλικό (διδακτικό βιβλίο, υλικό και βιβλία αναρτημένα στο http://ebooks.edu.gr).” Στη διεύθυνση των ψηφιακών βιβλίων για τη Γ’ ΓΕΛ δεν υπάρχει το Διαδραστικό βιβλίο μαθητή, όπως συμβαίνει με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες τάξεις, όμως αν ακολουθήσουμε το σύνδεσμο “ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ” έχουμε πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού, όπως το Geogebra, που είναι κατάλληλο για τη Γ’ Λυκείου.
  • ο πίνακας στο τέλος της σελίδας 2, παρουσιάζει τον προτεινόμενο ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά παράγραφο του σχολικού βιβλίου.

Λήψη αρχείου: έγγραφο 143431/Δ2/16-09-2019 του ΥΠΑΙΘ

Ωρολόγιο πρόγραμμα, Διδακτέα ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας στα Ημερήσια & Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

Λήψη αρχείου: 2019-08-30, Φ3/134083/Δ4 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 στη Γ΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ & Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Λήψη αρχείου: ΦΕΚ 2875, 5-7-2019