Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2020-2021

Μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το ΥΠΑΙΘ απέστειλε έγγραφο με τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (πανδημία Covid-19), στις οδηγίες συμπεριλαμβάνεται ειδική παράγραφος με την οποία προτείνονται κάποιες μαθηματικές έννοιες που χρειάζεται να τονιστούν περισσότερο. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται:

 • για την Άλγεβρα της Α’ τάξης στις σελίδες 7-8
 • για την Άλγεβρα της Β’ τάξης στη σελίδα 51
 • για τη Γεωμετρία της Β’ τάξης στη σελίδα 55
 • για τη Γεωμετρία της Γ’ τάξης στη σελίδα 66

Επίσης, στη σελίδα 65 αναφέρεται ότι “Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» θα ορισθεί με Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα καθορίζεται η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2020-21.”

Λήψη αρχείου: Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμ πρωτ Φ3/125811/Δ4/2020-09-21.

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. – Λυκείου Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 124633/Δ3/18-09-2020 και θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. – Λυκείου Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).» οι εγκύκλιοι:
Α) Με Αρ. Πρωτ. 123065/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021».

Γ) Με Αρ. Πρωτ. 123035/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21»
Δ) Με Αρ. Πρωτ. 123000/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό Έτος 2020-21».
Ε) Με Αρ. Πρωτ. 123140/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021».

αφορούν και

i) τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Ε.ΑΕ.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Λήψη αρχείου: Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 124633/Δ3/18-09-2020 και θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. – Λυκείου Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).» 

Οι φετινές εκπαιδευτικές αλλαγές στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (δύο άρθρα του εκπαιδευτικού ιστοτόπου esos.gr)

Ο εκπαιδευτικός ιστότοπος esos.gr δημοσίευσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 δύο άρθρα για τις αλλαγές που επέφερε ο Νόμος 4692, “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις“ (2020-06-12, ΦΕΚ 111 Α) στη λειτουργία του Γυμνασίου και Λυκείου από το τρέχον σχολικό έτος, τους συνδέσμους των οποίων παραθέτουμε:

Οι οκτώ αλλαγές που ισχύουν στο Γυμνάσιο από το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021

Οι δεκαπέντε αλλαγές που ισχύουν στο Λύκειο από το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021

Διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ διαβίβασε έγγραφο για τη Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό Έτος 2020-21.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (πανδημία Covid-19), στις οδηγίες συμπεριλαμβάνεται ειδική παράγραφος με την οποία προτείνονται κάποιες μαθηματικές έννοιες που χρειάζεται να τονιστούν περισσότερο. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται στη σελίδα 2.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α’ και Β’ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ διαβίβασε έγγραφο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών στις Α’ και Β’ τάξεις του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (πανδημία Covid-19), στις οδηγίες συμπεριλαμβάνεται ειδική παράγραφος με την οποία προτείνονται κάποιες μαθηματικές έννοιες που χρειάζεται να τονιστούν περισσότερο. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται:

 • για την Άλγεβρα της Α’ τάξης στη σελίδα 3
 • για την Γεωμετρία της Α’ τάξης στη σελίδα 19
 • για την Άλγεβρα της Β’ τάξης στη σελίδα 29
 • για την Γεωμετρία της Β’ τάξης στη σελίδα 44

Λήψη αρχείων:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ διαβίβασε έγγραφο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (πανδημία Covid-19), στις οδηγίες συμπεριλαμβάνεται ειδική παράγραφος με την οποία προτείνονται κάποιες μαθηματικές έννοιες που χρειάζεται να τονιστούν περισσότερο. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται:

 • για την Α’ Γυμνασίου στις σελίδες 3-4
 • για την Β’ Γυμνασίου στη σελίδα 24
 • για την Γ’ Γυμνασίου στη σελίδα 48

Λήψη αρχείων:

Τηλεδιασκέψεις συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των Γυμνασίων και ΓΕΛ των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 διοργάνωσαν τηλεδιασκέψεις συνεργασίας, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των Γυμνασίων και ΓΕΛ (Ημερήσια και Εσπερινά) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς, την Τρίτη 15-09-2020 και Τετάρτη 16-09-2020.

Τα θέματα των τηλεδιασκέψεων αφορούσαν τα εξής:

 • Εκπαιδευτική ενημέρωση
 • Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των
  Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ’ τάξης με βάση τα νέα
  ωρολόγια προγράμματα (για τα ΓΕΛ)
 • Προγραμματισμός διδασκαλίας των μαθηματικών όλων των τάξεων,
  λαμβάνοντας υπόψη την διδακτέα ύλη η οποία δεν ολοκληρώθηκε το
  προηγούμενο σχολικό έτος 2019-2020
 • Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών στην εξ αποστάσεως
  εκπαίδευση

Τα αποτελέσματα αυτών των τηλεδιασκέψεων συνεργασίας ανακοινώθηκαν σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 και περιέχονται στα παρακάτω αρχεία:

Οδηγίες κάλυψης ενδεχόμενων διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους 2019-2020 στο μάθημα «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ

Το ΥΠΑΙΘ λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διαβίβασε τις κάτωθι Οδηγίες κάλυψης ενδεχόμενων διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους 2019-20 στο μάθημα «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ.

Συγκεκριμένα, για τα Μαθηματικά, στη σελίδα 3 αναφέρεται ότι: “Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της τάξης τους, καλούνται να διαγνώσουν τα βασικά μαθησιακά κενά που αφορούν την ύλη του προηγούμενου έτους ανά γνωστικό αντικείμενο και να λάβουν μέριμνα, ώστε αυτά να καλυφθούν κατά τη διαδικασία επανάληψης του α’ αρχικού δεκαημέρου του σχολικού έτους 2020-2021.”

Λήψη αρχείου: Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αριθ. Πρωτ.: Φ3/121064/Δ4/14-09-2020